PROJEKTY

Aktuálně řešené projekty

projekty, ve kterých jsou zaměstnanci ústavu v roli hlavního řešitele nebo dalšího řešitele:

 • Preventivní opatření před útoky velkých šelem a jejich monitoring, MŽP, 2021 – 2023
 • TO01000345 Plnění produkční a regulačních funkcí lesa v minulosti, současnosti a budoucnosti – co lze očekávat od lesních ekosystémů ovlivněných klimatickou změnou? Technologická agentura ČR, program KAPPA, 2021 – 2024, hlavní příjemce: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., další příjemce: Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Norwegian University of Life Science, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i
 • QK21010335 Možnosti využití modřínu opadavého v českých lesích pod dopadem GKZ. Národní agentura pro zemědělský výzkum, 2021 – 2024, hlavní příjemce: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., další příjemce: Univerzita Karlova, Česká zemědělská univerzita v Praze
 • SYNTHESYS: Phylogenetic analysis of the tribe Adelostomini Solier, 1834. Revision of the genera Eurychora, Lycanthropa and Pogonobasis. European Comission, 2020 – 2021
 • ARTS: Uncovering the Desert Darkling Beetles (Tenebrionidae: Pimeliinae): Phylogenomics, phenomics, and biogeography in a megadiverse global radiation. NSF – National Science Foundation, USA, 2018 – 2021, hlavní příjemce: Purdue University West Lafayette, USA, další příjemce: CBGP, INRAE, CIRAD, IRD, Montpellier SupAgro, University Montpellier, Montpellier, Francie, Canadian National Collection of Insects, Arachnids and Nematodes, Agriculture and Agri-Food Canada, Ottawa, Ontario, Kanada, CNRS, Institut des Sciences de l'Evolution de Montpellier, Montpellier, Francie
 • QK1910296 Efektivita nových postupů regulace škodlivých činitelů v ovocnářství. Národní agentura pro zemědělský výzkum, 2019 – 2023, hlavní příjemce: Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o., další příjemce: BIOCONT LABORATORY s.r.o., Masarykova univerzita - Přírodovědecká fakulta, RADANAL s.r.o.

projekty, ve kterých jsou zaměstnanci ústavu členy řešitelského týmu:

 • SS01010174 Funkčnost územního systému ekologické stability a její perspektiva v podmínkách globální změny klimatu. Technologická agentura ČR, 2020 – 2023, hlavní příjemce: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta
 • TITSMZP833 Vliv přípravků na ochranu rostlin na necílové druhy živočichů a regulace používání rizikových přípravků v zemědělství. Technologická agentura ČR, 2020 – 2022, hlavní příjemce: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, další příjemce: Výzkumný ústav organických syntéz, a.s.
 • TH03030319 Podpora funkční diverzity půdních organismů aplikací klasických a modifikovaných stabilních organických hmot při zachování produkčních vlastností půd. Technologická agentura ČR, 2018 – 2022, hlavní příjemce: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, další příjemce: Agrovýzkum Rapotín s.r.o., Zemědělská společnost Sloveč a.s., Zemědělský výzkum s.r.o.
 • QK1820091 Lesnické hospodaření v oblastech postižených dlouhodobým suchem. Národní agentura pro zemědělský výzkum, 2018 – 2021, hlavní příjemce: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti v.v.i., další příjemce: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta

NAZV TAČR NSF MZP

Projekty řešené v uplynulých pěti letech (s výjimkou aktuálně řešených projektů): projekty, ve kterých byli zaměstnanci ústavu v roli hlavního řešitele nebo spoluřešitele:

 • TH03030177 Bezkontaktní dendrometr pro lesnický výzkum a praxi. Technologická agentura ČR, 2018 – 2020, hlavní příjemce: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.
 • LTC17007 Czech Mountain Forests Climate Smart Forestry – CZECLIMO. INTER-EXCELLENCE (INTER-COST), MŠMT ČR, 2017 – 2020
 • BalanC – The impact of increasing spruce plantation area on the carbon balance of forests in Western Norway. The Research Council of Norway, 2016 – 2020, hlavní příjemce: Norwegian Institute of Bioeconomy Research, další příjemce: Western Norway Research Institute, University of Oslo, University of Copenhagen
 • TJ01000309 Stanovení stresu smrku ztepilého přímými metodami. Technologická agentura ČR, 2018 – 2019, hlavní příjemce: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.
 • TB050MZP002 Vyhodnocení početnosti a mezidruhových vazeb savců na území NP ČR a analýza vlivu a významu dotčených druhů na ekosystémy vyskytující se v zájmovém území. chnologická agentura ČR, 2016
 • TH01030300 Nové technologie vegetačních úprav svahů dálničních a silničních koridorů pro zvýšení dlouhodobé efektivity zvláštní územní ochrany přírody. Technologická agentura ČR, 2015 – 2019, hlavní příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci - Přírodovědecká fakulta
 • LD15022 Alometrické vztahy pro smrk ztepilý rostoucí v různých nadmořských výškách. COST CZ, MŠMT ČR, 2015 – 2017.

projekty, ve kterých byli zaměstnanci ústavu členy řešitelského týmu:

 • LD14063 Efekt směsi na vývoj dřevinného skladby, strukturu a biomasu. COST CZ, MŠMT ČR, 2014 – 2017, hlavní příjemce: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta
 • Vytvoření environmentálních vzdělávacích programů pro studium odezvy na změnu klimatu. EEA Grants, 2015 – 2016, hlavní příjemce: Mendelova univerzita v Brně