ZÁZEMÍ PRO VÝUKU A VÝZKUM

 

Ústav ekologie lesa správcem ekosystémové stanice Rájec.

  • Ekosystémová stanice (ES) Rájec (Drahanská vrchovina) vznikla v roce 1975 v souvislosti s řešením projektu "Ekologické důsledky intenzivní hospodářské činnosti člověka v čistých smrkových porostech na stanovištích středních nadmořských výšek" v rámci Mezinárodního biologického programu UNESCO - IBP (International Biological Programme) a mezinárodního programu UNESCO "Člověk a biosféra" (MaB). Cílem výzkumu bylo analyzovat strukturu, funkci, produktivitu a ekologické důsledky intenzivního hospodaření ve vztahu k půdním procesům, stabilitě a ochraně studovaného smrkového ekosystému.
  • V současné době je ES Rájec zařazena do mezinárodní výzkumné sítě ploch ILTER (International Long Term Ecological Research) a do infrastruktury CzeCOS. Cílem projektu CzeCOS je měření toků a ukládání skleníkových plynů (hlavně CO2) do různých typů ekosystémů ve vztahu k možným dopadům globální změny klimatu. Projekt CzeCOS je řešen ve spolupráci s pracovištěm "CzechGlobe - Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.".
  • Cílem současného výzkumu je posouzení možností obnovy lesa v dané oblasti s ohledem na optimalizaci hospodářských postupů při uplatňování zásad trvale udržitelného hospodaření v lesích při přeměně smrkových monokultur na lesy bližší přírodě a ve vztahu k adaptabilitě lesních porostů na účinky předpokládané klimatické změny.
  • Kromě pracovníků Ústavu ekologie lesa se na vědecko-výzkumných aktivitách na ES Rájec podílejí také pracovníci jiných ústavů LDF a pracovníci partnerské organizace "CzechGlobe". Na ES Rájec se nachází několik experimentálních ploch tvořených různými lesními porosty a 2 meteorologické věže pro sledování změn mikroklimatických charakteristik a toků energie a látek v lesních porostech. Na ES Rájec se nachází obslužná budova, která poskytuje zázemí pro vědeckou práci (vybavena internetovým připojením) i ubytovací možnosti.

Ústav ekologie lesa má k dispozici dvě laboratoře – laboratoř pro zpracování vzorků z oblasti primární produkce a laboratoř spojenou s pitevnou pro zpracování vzorků z oblasti sekundární produkce.

Ústav ekologie lesa spolupracuje s pracovištěm CzechGlobe – Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. Tato spolupráce umožňuje propojení vědecko-výzkumných aktivit obou pracovišť, možnost zpracování závěrečných prací na partnerském pracovišti nebo zajištění hlavních cvičení pro studijní předmět Ekologie lesa.