ZÁZEMÍ PRO VÝUKU A VÝZKUM

 

Ústav ekologie lesa spravuje dva výzkumné objekty – v Rájci nad Svitavou a v Lednici.

Výzkumný objekt Rájec-Němčice

  • Výzkumný objekt (VO) Rájec-Němčice (Drahanská vrchovina) vznikla v roce 1975 v souvislosti s řešením projektu "Ekologické důsledky intenzivní hospodářské činnosti člověka v čistých smrkových porostech na stanovištích středních nadmořských výšek" v rámci Mezinárodního biologického programu UNESCO - IBP (International Biological Programme) a mezinárodního programu UNESCO "Člověk a biosféra" (MaB). Cílem výzkumu bylo analyzovat strukturu, funkci, produktivitu a ekologické důsledky intenzivního hospodaření ve vztahu k půdním procesům, stabilitě a ochraně studovaného smrkového ekosystému.
  • V současné době je VO Rájec zařazena do mezinárodní výzkumné sítě ploch ILTER (International Long Term Ecological Research) a do významné evropské infrastruktury v rámci ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures), projekt ICOS (Integrated Carbon Observation System). Cílem projektu ICOS je měření toků a ukládání skleníkových plynů (hlavně CO2) do různých typů ekosystémů ve vztahu k možným dopadům globální změny klimatu. Projekt ICOS je řešen ve spolupráci s pracovištěm "CzechGlobe - Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.".
  • Cílem současného výzkumu je posouzení možností obnovy lesa v dané oblasti s ohledem na optimalizaci hospodářských postupů při uplatňování zásad trvale udržitelného hospodaření v lesích při přeměně smrkových monokultur na lesy bližší přírodě a ve vztahu k adaptabilitě lesních porostů na účinky předpokládané klimatické změny.
  • VO Rájec se nachází na Drahanské vrchovině (Česká republika) a její poloha je určena zeměpisnými souřadnicemi 49o 29' severní zeměpisné šířky a 16o 43' východní zeměpisné délky. Nadmořská výška stanice je 600 -- 660 m. Geologické podloží tvoří kyselý granodiorit, půdním typem je kambizem modální oligotrofní (KAmd'). Klimaticky se jedná o mírně teplou a mírně vlhkou oblast. Průměrná roční teplota vzduchu je 6,5 oC a průměrný roční úhrn srážek 717 mm. Z lesnického hlediska náleží ekosystémová stanice do 4. vegetačního stupně (jedlo-bukový vegetační stupeň); lesním typem je zde svěží jedlová bučina šťavelová (5S1) (4AB3 - Fageta quercino abietina, svaz Luzulo-Fagion, asociace Luzulo-Fagetum).
  • Kromě pracovníků Ústavu ekologie lesa se na vědecko-výzkumných aktivitách na VO Rájec podílejí také pracovníci jiných ústavů LDF a pracovníci partnerské organizace "CzechGlobe". Na VO Rájec se nachází několik experimentálních ploch tvořených různými lesními porosty a 2 meteorologické věže pro sledování změn mikroklimatických charakteristik a toků energie a látek v lesních porostech. Druhá věž byla postavena v roce 2013. Na VO Rájec se nachází obslužná budova, která poskytuje zázemí pro vědeckou práci (vybavena internetovým připojením) i ubytovací možnosti.