VĚDA A VÝZKUM

Základem vědecko-výzkumné činnosti ústavu je systémový přístup a kombinace experimentálního a analytického přístupu ve vědním oboru ekologie lesa. Systémový přístup v oboru ekologie lesa je zaměřen na studium produkce, struktury a procesů v lesních ekosystémech.

Primární produkce lesních ekosystémů

Studujeme tvorbu biomasy lesních porostů. V rámci vědecko-výzkumných aktivit propojujeme růstové reakce stromů s klimatickými podmínkami. Velký důraz klademe zejména na studium koloběhu vody v lesních porostech a sekvestraci (ukládání) uhlíku v jednotlivých orgánech lesních dřevin. Zjištěné poznatky využíváme k identifikaci chytrých lesnických opatření, která by měla lesním porostům umožnit nejen přizpůsobit se případné klimatické změně, ale také klimatem vyvolané změny zmírňovat.

Sekundární produkce lesních ekosystémů

Bezobratlí

Studujeme úlohu bezobratlých predátorů (zejména brouků a pavouků) v potravních sítích a jejich vliv na ekosystémy, neboť zásadním způsobem ovlivňují např. rychlost koloběhu látek nebo primární produkci. Sledujeme faktory, které úlohu bezobratlých predátorů ovlivňují, např. klimatické faktory, prostorová struktura (struktura krajiny – mikrobiotopu), interakce mezi predátory, vliv toxických látek (pesticidy, těžké kovy, aj.). Získané poznatky mají široké uplatnění v aplikovaném výzkumu, jako je biologický boj proti škůdcům, toxikologie, biomonitoring či predikce vlivu klimatických změn na fungování ekosystémů a změny biodiverzity.

Drobní savci

Studujeme biodiverzitu, potravní a populační ekologii drobných savců (hlodavců a hmyzožravců) a význam těchto živočichů v lesních ekosystémech. Zaměřujeme se zejména na studium potravních preferencí drobných savců a zastoupení živin v jejich potravě. Hodnotíme škody způsobené hlodavci na lesní výsadbě ve vztahu k charakteru lesního prostředí. Významným faktorem při vzniku škod jsou také změny v klimatických podmínkách. Důležitou součástí našeho výzkumu je i vyhledávání a monitorování hantavirových nákaz přenosných na člověka.

Velké šelmy

Neinvazivními a invazivními metodami získáváme data potřebná pro programy dlouhodobého monitoringu populací velkých šelem (rys, vlk, medvěd a kočka divoká) a možnosti jejich efektivní ochrany v České republice i na Slovensku. Primárně provádíme odhady populační hustoty velkých šelem, analyzujeme jejich potravní ekologii, prostorovou aktivitu a využívání biotopů. Dlouhodobě studujeme vztah: vrcholový predátor – kopytník – primární producent.