CHARAKTERISTIKA ÚSTAVU

 

Ústav ekologie lesa je pedagogicko-vědeckým pracovištěm Lesnické a dřevařské fakulty. Jeho činnost je zaměřena na vědecko-výzkumnou činnost a výuku v prezenční i kombinované formě bakalářských a magisterských studijních programů Lesnictví, Lesní inženýrství a European Forestry a v doktorských studijních programech Ekologie lesa a Aplikovaná zoologie. Zaměření vědecké práce je soustředěno na studium struktury, produkce, procesů a stability lesních ekosystémů se zvláštním důrazem na problematiku trvale udržitelného hospodaření, zejména na zachování produkce, biodiverzity, vitality a adaptačního potenciálu lesů na globální změnu.

Historie

Ústav ekologie lesa byl založen jako vědecké pracoviště na konci roku 1969. Založení ústavu (původní název Katedra pro Mezinárodní biologický program) vyplynulo z potřeby studia struktury a produkce přírodních systémů na Zemi v rámci Mezinárodního biologického programu UNESCO - IBP (International Biological Programme). Vědecké aktivity ústavu byly zaměřeny na analýzu biomu středoevropského lužního lesa a náhradních společenstev (terénní pracoviště Lednice, Dolnomoravský úval). Informace získané o těchto typech biomů se v pozdějších letech staly předmětem zájmu v celé Evropě.

V 80. letech minulého století se ústav aktivně zapojil do vědeckých aktivit v rámci mezinárodního programu "Člověk a biosféra" (MaB) koordinovaného UNESCO. Tento program si kladl za cíl posoudit vliv člověka na stav různých ekosystémů a na jejich možný budoucí vývoj. V rámci tohoto programu se pokračovalo ve vědeckých aktivitách zaměřených na studium vývoje lužního lesa po úpravách vodního režimu a nově se začalo s vědeckými aktivitami zaměřenými na studium struktury a produkce smrkové monokultury a studium procesů probíhajících v tomto typu ekosystému (terénní pracoviště Rájec, Drahanská vrchovina). Výsledkem vědeckých aktivit bylo posouzení vhodnosti holosečné obnovy lesa ve smrkových monokulturách a zhodnocení vlivu lesa na kvalitu vody a funkci půdy v ekosystému.

V 90. letech minulého století se ústav zapojil do řešení projektu "Vliv imisí na lesy a lesní hospodářství Beskyd". V rámci tohoto projektu byl zpracován model pro předvídání vstupu imisí do lesních porostů a byla řešena problematika acidifikace půd, jejich kontaminace těžkými kovy a účinnost melioračních opatření při obnově lesa na imisních holinách v oblasti Moravskoslezských Beskyd.

Na přelomu tisíciletí byly vědecké aktivity ústavu zaměřeny na problematiku trvale udržitelného hospodaření v lesích a posouzení možnosti obnovy lesa s ohledem na optimalizaci hospodářských postupů při uplatňování zásad trvale udržitelného hospodaření v lesích při přeměně smrkových monokultur na lesy bližší přírodě.

Od roku 1969 bylo sídlo Ústavu ekologie lesa v Brně-Soběšicích. V roce 1991 bylo pracoviště ústavu přemístěno na Lesnickou a dřevařskou fakultu Mendelovy univerzity v Brně, kde sídlí dodnes.

Současnost

Součástí vzdělání absolventa lesnické fakulty by měly být znalosti o struktuře a fungování lesních ekosystémů včetně informace o základních metodických přístupech ke studiu a hodnocení procesů v lesních ekosystémech. To v sobě zahrnuje i pochopení dynamiky lesních ekosystémů a ekologických vazeb mezi jejich složkami a porozumění principům systémové analýzy při hodnocení dopadů měnícího se prostředí na les včetně schopnosti samostatné orientace v oblasti základních ekologických jevů a procesů. Ústav ekologie lesa se podílí na předávání těchto znalostí získaných vlastním výzkumem lesních ekosystémů a přispívá tak k prohlubování odborných kompetencí studentů LDF.