Ústav ekologie lesa

Ústav ekologie lesa

Ústav ekologie lesa byl založen jako vědecké pracoviště na konci roku 1969.  Založení ústavu (původní název Katedra pro Mezinárodní biologický program) vyplynulo z potřeby studia struktury a produkce přírodních systémů na Zemi v rámci Mezinárodního biologického programu UNESCO - IBP (International Biological Programme). Vědecké aktivity ústavu byly zaměřeny na analýzu biomu středoevropského lužního lesa a náhradních společenstev (terénní pracoviště Lednice, Dolnomoravský úval). Informace získané o těchto typech biomů se v pozdějších letech staly předmětem zájmu v celé Evropě. 

V 80. letech minulého století se ústav aktivně zapojil do vědeckých aktivit v rámci mezinárodního programu "Člověk a biosféra" (MaB) koordinovaného UNESCO. Tento program si kladl za cíl posoudit vliv člověka na stav různých ekosystémů a na jejich možný budoucí vývoj. V rámci tohoto programu se pokračovalo ve vědeckých aktivitách zaměřených na studium vývoje lužního lesa po úpravách vodního režimu a nově se začalo s vědeckými aktivitami zaměřenými na studium struktury a produkce smrkové monokultury a studium procesů probíhajících v tomto typu ekosystému (terénní pracoviště Rájec, Drahanská vrchovina). Výsledkem vědeckých aktivit bylo posouzení vhodnosti holosečné obnovy lesa ve smrkových monokulturách a zhodnocení vlivu lesa na kvalitu vody a funkci půdy v ekosystému.

V 90. letech minulého století se ústav zapojil do řešení projektu "Vliv imisí na lesy a lesní hospodářství Beskyd". V rámci tohoto projektu byl zpracován model pro předvídání vstupu imisí do lesních porostů a byla řešena problematika acidifikace půd, jejich kontaminace těžkými kovy a účinnost melioračních opatření při obnově lesa na imisních holinách v oblasti Moravskoslezských Beskyd.

Na přelomu tisíciletí byly vědecké aktivity ústavu zaměřeny na problematiku trvale udržitelného hospodaření v lesích a posouzení možnosti obnovy lesa s ohledem na optimalizaci hospodářských postupů při uplatňování zásad trvale udržitelného hospodaření v lesích při přeměně smrkových monokultur na lesy bližší přírodě.

Vědecko-výzkumné aktivity ústavu jsou soustředěny zejména na ekosystémové stanici Rájec (Drahanská vrchovina), dále na výzkumných plochách Bedřichov a Holíkov (Drahanská vrchovina) a výzkumných plochách na ŠLP Křtiny.

Od roku 1969 bylo sídlo Ústavu ekologie lesa v Brně-Soběšicích. V roce 1991 bylo pracoviště ústavu přemístěno na Lesnickou a dřevařskou fakultu MENDELU v Brně, kde sídlí dodnes. 


Pracoviště Soběšice (1968 - 1991) Pracoviště Brno (od roku 1991)